Concerts 2020 dels diferents centres de l’Associació Albero Artesanos amb la Conselleria d’Igualtat i polítiques Inclusives..

5, May 2020 | CIPI

Complint amb les obligacions de transparència establides en la legislació bàsica, de conformitat amb el que es disposa en l’article 3 de la Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana a la Comunitat Valenciana, procedim a ressenyar les subvencions rebudes durant l’exercici 2020 per part, de l’Administració.

Mitjançant la resolució  de 18 de desembre de 2019, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, es van convocar els acords d’acció concertada en matèria de serveis socials en el sector d’atenció a persones amb diversitat funcional per al període 2020.

Posteriorment, mitjançant la resolució de 24 d’abril de 2020, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, es van resoldre les sol·licituds d’entitats d’iniciativa social per a acollir-se al règim d’acords d’acció concertada en matèria de serveis socials en el sector d’atenció a persones amb diversitat funcional per al període 2020 i en concret, les subvencions concedides al Centre Ocupacional Doctora María Huertas (177.865,60 €) , Centre Ocupacional de Ceràmica (155.320 €) , i a l’Habitatge Tutelat AASAM (196.915,32 €).

 

Cumpliendo con las obligaciones de transparencia establecidas en la legislación básica, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 2/2015, de 2 de abril, de la Generalitat de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana en la Comunidad Valenciana, procedemos a reseñar las subvenciones recibidas durante el ejercicio 2020 por parte, de la Administración.

Mediante la resolución  de 18 de diciembre de 2019, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, se convocaron los acuerdos de acción concertada en materia de servicios sociales en el sector de atención a personas con diversidad funcional para el período 2020.

Posteriormente, mediante la resolución de 24 de abril de 2020, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, se resolvieron las solicitudes de entidades de iniciativa social para acogerse al régimen de acuerdos de acción concertada en materia de servicios sociales en el sector de atención a personas con diversidad funcional para el período 2020 y en concreto, las subvenciones concedidas al Centro Ocupacional Doctora María Huertas (177.865,60 €) , Centro ocupacional de Cerámica (155.320 €) , y a la vivienda tutelada AASAM (196.915,32 €).