Subvenció de la Conselleria de Sanitat per al programa d’Inclusió Social i Participació en la Comunitat

5, Sep 2020 | sanidad

 

 

Complint amb les obligacions de transparència establides en la legislació bàsica, de conformitat amb el que es disposa en l’article 3 de la Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana a la Comunitat Valenciana, procedim a ressenyar les subvencions rebudes durant l’exercici 2020 per part, de l’Administració.

Mitjançant RESOLUCIÓ de 24 d’agost de 2020, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es concedeixen les subvencions establides en la Resolució de 12 de febrer de 2020, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es convoquen subvencions destinades a finançar programes orientats a la inclusió social i la seua participació en la comunitat de les persones adultes amb problemes de salut mental greu, a la Comunitat Valenciana, per a l’exercici 2020, es concedeix a l’Associació Albero Artesanos una subvenció de 19.331,43 € per al Programa de Plena Inclusió.

 

Cumpliendo con las obligaciones de transparencia establecidas en la legislación básica, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 2/2015, de 2 de abril, de la Generalitat de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana en la Comunidad Valenciana, procedemos a reseñar las subvenciones recibidas durante el ejercicio 2020 por parte, de la Administración.  

Mediante RESOLUCIÓN de 24 de agosto de 2020, de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se conceden las subvenciones establecidas en la Resolución de 12 de febrero de 2020, de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se convocan subvenciones destinadas a financiar programas orientados a la inclusión social y su participación en la comunidad de las personas adultas con problemas de salud mental grave, en la Comunidad Valenciana, para el ejercicio 2020, se concede a la Asociación Albero Artesanos una subvención de 19.331,43 € para el Programa de Plena Inclusión.